Regulamin sklepu

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym COCONOON działającym pod adresem: www.coconoon.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to COCONOON Przybysławice 54 32-075 Gołcza

NIP: 6591338856 REGON: 120823757

b) Kliencie – rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby, które ukończyły 13 lat z zastrzeżeniem artykułów 11-24 Kodeksu Cywilnego, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy COCONOON, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.coconoon.pl.

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie

e) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

g) Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie COCONOON są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

5. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

6. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2007r.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

Rodzaj, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. COCONOON prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego COCONOON w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.

3. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
włączoną obsługę Java Script,
włączoną obsługę plików Cookies,
aktywny adres e-mail
4. Karty podarunkowe są realizowane jednorazowo na całą kwotę.

 

Warunki realizacji Zamówienia

1. Zamówienia są realizowane wyłącznie na terenie całej Unii Europejskiej.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu składa się z następujących czynności:

wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu,
dodania ich do koszyka,
wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
zalogowania do konta Klienta w przypadku, gdy zamówienie składa Klient zarejestrowany
podaniu danych niezbędnych do realizacji Zamówienia i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu w przypadku, gdy zamówienie składa Klient niezarejestrowany.
kliknięcia przycisku „zamawiam i płacę”.
3. Klient otrzymuje na podany adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z prośbą o potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości.

 

Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:

a) gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

b) kartą kredytową – za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji, gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,

c) przelewem i przelewami internetowymi za pośrednictwem serwisu Przelewy24

d) przelewem na rachunek bankowy:

Pekao S.A. 65 1240 4940 1111 0010 8741 0573

2. Na prośbę Klienta do zamówienia wystawiana będzie elektroniczna faktura VAT.

 

Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedycyjne (przewoźnika). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

Zamówienia opłacone lub za pobraniem wysyłamy w terminie podanym w karcie każdego produkt. Termin jest określony w dniach roboczych liczonych od kolejnego dnia od złożenia zamówienia (w dni robocze o ile czas dostawy nie jest dłuższy, w przeciwnej sytuacji zamówienie otrzymuje indywidualny czas realizacji). Orientacyjny termin dostawy wynosi 1 do 14 dni roboczych od dnia potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy Klient proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

Zwrot zakupionego Towaru
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Zwroty prosimy odsyłać na adres:

CocoNoon

Agnieszka Konieczna

Przybysławice 54

32-075 Golcza

3. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednak nie później niż 30 dni od dnia, w którym otrzymał produkty fizycznie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4. Sklep nie później niż w terminie 14 dni od dnia akceptacji mailowej zwracanego towaru, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, bez kosztów przesyłki, jednakże może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 5 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. Szczegółowe pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy dostępne są tutaj.

7. Konsument, w razie zwrotu, musi wypełnić odpowiedni formularz dostępny na naszej stronie w wersji elektronicznej lub do druku.

8. Sklep nie przyjmuje zwrotów pobraniowych, należna kwota zostaje zawsze przesłana do klienta, po akceptacji zwrotu, na konto, z którego dokonana została płatność, w przeciągu 14 dni od akceptacji mailowej zwrotu i podania poprawnego numeru konta konsumenta.

 

Gwarancja i reklamacja Towaru

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Produkty oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie produktu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest zawiadomienie o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamacje należy wysłać na adres sklepu w ciągu 14 dni od zgłoszenia. Klientowi przysługuje prawo do usunięcia wady, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady. W przypadku braku

możliwości naprawy lub wymiany następuje zwrot kosztów. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie 14-21 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami.

5. Gwarancja obowiązuje w okresie 24 miesięcy od realizacji zamówienia.

6. Formularz reklamacyjny dostępny tutaj.

7. Reklamowany Towar należy odesłać wraz z opisem reklamacji na adres:

CocoNoon-Reklamacje

Przybysławice 54

32-075 Gołcza

 

Ochrona danych osobowych

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 926) w celu realizacji Zamówień dokonywanych w Sklepie.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Administratorem danych osobowych Klienta jest

CocoNoon

Agneszka Konieczna

Przybysławice 54

32-075 Gołcza

 

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2021 r.

2. Regulamin Sklepu może ulec zmianie ze zmianami na przyszłość. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie internetowej Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian i utrzymanie tej informacji przez okres 14 dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Jeśli Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Start typing and press Enter to search

Koszyk

Brak produktów w koszyku.